Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biała Podlaska, 10 maja 2022r.

Zawiadomienie

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej działając na podstawie
art. 39 §1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 105 ust. 1 i § 106 Statutu Spółdzielni – zwołuje na
dzień 31 maja 2022r. o godz. 17 w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego przy ul. Szarych Szeregów 1 (1 piętro) w Białej Podlaskiej – Walne Zgromadzenie
Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym proponowanym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Odczytanie pełnomocnictw.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 i 2021r.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Białej Podlaskiej za rok 2020 i 2021.
8. Przedłożenie i omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Dyskusja nad pkt 6,7 i 8 porządku obrad i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.
d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
f) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
g) podziału nadwyżki bilansowej (zysk netto) za 2020r.
h) podziału nadwyżki bilansowej (zysk netto) za 2021r.
i) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020r.
j) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021r.
k) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
11. Zamknięcie obrad.
Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok
2020 i 2021, Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020 i 2021, projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia wyłożone są do zapoznania się w biurze Spółdzielni przy ul. Szarych
Szeregów 1 w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 17 maja 2022r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem
Walnego Zgromadzenia, tj. do 16 maja 2022r. Projekt zgłoszonych uchwał i żądania zamieszczania
oznaczonych spraw musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Na podstawie § 115 ust. 4 i 5
Statutu Spółdzielni co najmniej 5 członkom przysługuje prawo zgłaszania kandydata na członka
Rady Nadzorczej. Zgłoszenie na druku dostępnym w biurze Spółdzielni jest możliwe poprzez
doręczenie pobranych i wypełnionych dokumentów do siedziby Spółdzielni w terminie do 17 maja
2022r.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później
niż 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do 27 maja 2022r.

Z A R Z Ą D
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Białej Podlaskiej
S. Misiołek, S. Lewczuk, M. Ruta

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.